How to work as a freelancer in Bulgaria?

Do you know that as an EU citizen you can work and pay taxes and social security contributions in Bulgaria and take advantage of all tax preferences in Bulgaria Everything you need to know we have summarized here: It is necessary to become a resident in Bulgaria – for this purpose it is necessary to […]

Разрешителни за откриване на масажно студио

Разрешителни за откриване на масажно студио: Да имате завършена образователна степен за масажист или поне сертификат от курс за такъв. Да регистрирате фирма със съответния предмет на дейност и регистрация на касов апарат. Помещението,което ще използвате да отговаря на съответните санитарно-хигиенни изисквания на ХЕИ. Регистрация на обекта в съответната община като обект с обществено предназначение. […]

freelance in Bulgaria

Увеличава се прага за получаване на месечни добавки за деца от 01.04.2022

Детски надбавки от 01.04.2022г. Размери и условия за получаване. Съгласно промените в Закона за държавния бюджет от 01.04.2022 прага за получаване на детски надбавки се увеличава от 410лв на 510лв на член от семейството.За семейства с доходи до 610лв на човек се полагат 80% от размера на определените детски надбавки.  Закон за държавния бюджет  Чл. […]

Разрешителни за козметично студио

Като за начало трябва да регистрирате фирма/ ЕООД, ООД и др/ Следват две важни процедури, за да нямаме проблеми с държавните контролни органи: 1 Регистрация на козметичното студио /студио за красота, микроблейдинг, миглопластика, маникюр, грим/ в Регистъра на обектите с обществено предназначние  /РЗИ/ ,воден от регионалните здравни инспекции. 2.Регистрация на търговския обект в общината по местонахождение […]

freelance in Bulgaria

Какви декларации и заявления трябва да подавам като самоосигуряващо се лица?

Данъчни и осигурителни декларации на самоосигуряващо се лице Като лице, което се самоосигурява /внасяте осигурителни вноски за своя сметка/ от вас се очаква да се осигурявате социално и здравно. Задължително социално осигуряване, за което следва да правите своите вноски ДОО – държавно обществено осигуряване или още вноски за пенсия ДЗПО- допълнително задължително пенсионно осигуряване/ вноските за […]

freelance in Bulgaria

Как да ползвам данъчно облекчение за дете през 2021г?

Размер на еднократното данъчно облекчение за деца е в зависимост от броя им: – за едно ненавършило пълнолетие дете е 4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.), – за две – 9000 (сума за получаване до 900 лв.), –  за три и повече – 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.). Размерът […]

Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Необходими документи за категоризация на заведения за хранене и развлечения Лицето, което ще извършва ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган /ОБЩИНА/ заявление за категоризиране по образец, към което прилага: 1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър декларация, че лицето не е в […]

freelance in Bulgaria

Разрешителни за откриване на търговски обект

Разрешително от БАБХ/ Българска агенция по безопасност на храните/ Това разрешително е необходимо при откриване на търговски обект от вида на павилиони за хранене, хранителни магазини и заведения, складове,  бързи закуски, животински обекти и други подобни. Процедурата е свързана освен с подаване на заявление към БАБХ и с изготвяне на следните документи : ДХП, ХАСЕП, […]

регистрация на фирма

Как и мога ли да ползвам болничен и майчинство като самоосигуряващо се лице?

1.На колко дни право на болнични имам в годината? Съгласно чл. 13 от Наредбата за медицинската експертиза болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар или лекаря по дентална медицина до 14 календарни дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 календарни дни, с прекъсване […]

Годишна декларация за физически лица по чл.50 от ЗДДФЛ

Кои лица подават годишна декларация за доходите си?  Всяко местно физическо лице, което през предходната година/ 2020/ е: има доходи от извънтрудови правоотношения / граждански договори / има доходи от фрийланс услуги / доходи от упражняване на свободна професия / има доходи от наем имало е повече от едно трудово правоотношение през годината към 31.12.2020 […]