Разрешителни за откриване на стоматологичен кабинет

Основни изисквания за откриване на стоматологичен кабинетразрешителни за откриване на стоматологичен кабинет

 

1.Първото и най-важно условие е да сте регистрирани в Българския зъболекарски съюз / БЗС/. Избирате към коя колегия да се впишете /в зависимост от това къде ще е вашата месторабота,местоживеене/.Тази регистрация става чрез подаване на заявление в регионалния офис на БЗС.Към заявлението се прилагат:

  • Диплома за висше образование
  • Диплома за специализация/ ако имате такава/
  • Документ за месторабота/стаж
  • Свидетелство за съдимост

Вписването се извършва в 14-дневен срок и се издава УИН/ уникален идентификационен номер/.Като член на БЗС дължите годишен членски внос.

2.Регистрация на ЕООД- за предпочитане е да регистрирате фирма/ ЕООД/ защото ще практикувате като фирма.

3.Регистрация на стоматологичния кабинет в РЗИ-Регионална здравна инспекция –по местонахождение на кабинета

Тази регистрация става чрез подаване на заявление към РЗИ

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОМАТОЛОГИЧНИЯ КАБИНЕТ:

1.Съгласно З А П О В Е Д № РД-09-325 / 04. 04. 2000г. стоматологичен кабинет може да се разкрие в жилищните зони на населените места в самостоятелни сгради, в жилищни или  обществени сгради, на терени, определени с градоустройствения план, в съответствие с изискванията на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

За откриване на лечебните заведения за извънболнична помощ / стоматологичен кабинет/ по т. 1, в помещения на жилищни сгради се изисква решение на общото събрание на собствениците, взето съгласно Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост.

Минимални изисквания за квадратура: манипулационна – 9 кв. м. (осигурява се задължително минимум 1 манипулационна за всеки медицински, стоматологичен, медико – стоматологичен кабинет.

Строителни изисквания за стоматологичния кабинет:

Минималната светла височина на помещенията е 2,50 м. В помещения с източници на йонизиращи лъчения се осигурява минимална светла височина от 3 м.

Подовите настилки в кабинетите, манипулационната трябва да са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. В тези помещения не се допускат подови настилки на текстилна основа.

Осветлението в различните видове помещения трябва да отговаря на изискванията на БДС 1786 – 84 “Осветление. Естествено и изкуствено.

 

Ние можем да ви съдействаме с получаване на всички разрешителни!

Пишете ни на office@diviaccounting.com

 

 

 

One thought on “Разрешителни за откриване на стоматологичен кабинет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.