Финансиране дейността на търговско дружество/ фирма чрез допълнителни парични вноски

предоставяне на услуги от и за ЕС

Един от най-важните аспекти в дейността на всяка фирма и въпросът, който поставят най-често  данъчните е начинът на финансиране.

Собствените оборотни средства са естественият начин за финансиране при една добре работеща фирма.Когато дружеството генерира достатъчно приходи от продажби,които са достатъчни за покриване на текущите разходи не се налага допълнително финансиране.Тогава казваме ,че фирмата може да се самоиздържа.

Често обаче се налага да се правят допълнителни разходи и инвестиции в дълготрайни активи например, което налага да се търсят и допълнителни източници за финансиране

Съществуват различни начини за финансиране като в тази статия ще разгледаме по-подробно особеностите на Допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ

Характеристики на допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ

  • Възможност да се прилагат само при наличие на финансови затруднения на дружеството.Те са свързани със определени цели като: покриване на загуба и временна необходимост от парични средства.
  • Могат да се правят единствено от съдружниците /собствениците на дружеството.
  • Отпускат за определен срок след което подлежат на връщане.
  • Вноските са винаги в пари, не могат да се правят в непарични такива.
  • Решението за допълнителната парична вноска се взима от общото събрания на съдружниците /ООД/ или с решение на едноличният собственик на капитала /ЕООД/
  • Вноските не могат да се отразяват в капитала на дружеството. Приема се за нормално да се отразяват като задължение.При изтичане на срок на връщане,ако вноските не бъдат възстановени-при отписването им се формира счетоводен приход.
  • Вноските могат да бъдат безлихвени или да бъде уговорена лихва,която дружеството да заплаща.

 Поискай консултация ТУК

Търговски закон

Чл. 134. (1) По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 125, ал. 2 и 3. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали съдружници.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителни парични вноски чл. 73в не се прилага.

2 thoughts on “Финансиране дейността на търговско дружество/ фирма чрез допълнителни парични вноски

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *