Данъчни облекчения за физически лица

Съществуват няколко начина за намаляване на дължимият ДОД. Важно е да се знае, че в сила от 01.01.2017г., данъчните облекчения могат да се ползват, само когато нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на вашата годишна данъчна декларация.

Видове данъчни облекчения:

1.Данъчно облекчение за намалена работоспособност.

Сумата от годишните данъчни основи може да се намали със 7920лв., ако сте лице с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност.Трябва да имате влязло в сила решение на компетентен орган.

Намалението може да се ползва чрез работодател (включително и месечно) или с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на доходите.

 1. Данъчно облекчение за купен осигурителен стаж

За целта трябва да направите вноски, които се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се към датата на плащане на вноските.

Осигурителен стаж можете да си купите за: времето на обучение, ако сте завършили висше или полувисше образование; времето, за което сте навършили възрастта за придобиване право на пенсия, но не Ви достигат до 5 години осигурителен стаж.

Облекчението се ползва с подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, като към нея се прилагат и копия на документите за направените вноски.

3.Данъчно облекчение за доброволна застраховка“Живот“ или доброволно осигуряване

Данъчното облекчение е в размер до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки „Живот“. Още с до 10 процента от сумата на данъчните основи може да се намали с внесените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване.

Трябва да знаете, че след изтичане на срока на договора на застраховката „Живот“ или ако си изтеглите парите преди изтичането му, натрупаната сума (без лихвите), за която сте ползвали данъчно облекчение, се облага с 10 процента окончателен данък при застрахователя. При получаване на суми след изтичане срока на договора, при дългосрочни застраховки „Живот” (15 или повече години) – ставката на данъка е 7 на сто.

Намаленията за застраховка „Живот“, за доброволно здравно осигуряване или за доброволно пенсионно осигуряване могат да се ползват чрез работодател (включително и месечно), когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение, или с подаване на годишна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

4.Данъчно облекчение при дарение

Можете да си намалите данъците и като направите дарение. За да ползвате това данъчно облекчение, трябва да сте на трудов или граждански договор, да упражнявате свободна професия или да имате доходи от наем или друг доход, който се облага с данък върху общата годишна данъчна основа.

Едноличните търговци ползват данъчно облекчение за дарения по реда и условията на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Точно с колко ще си намалите данъците, зависи от това в полза на кого е дарението.

 • До 5 процента от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведени, специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли.
 • Също така дарения за детски градини, училища, висши училища или академии, бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации па хората с увреждания, на БЧК; на културни институти и читалища, комуни за лечение на наркозависими, УНИЦЕФ и др.
 • С до 50 процента – ако дарението е в полза на Центъра за асистирана репродукция или Центъра „Фонд за лечение на деца”.
 • С до 15 процента – ако направите дарение за културата.

ВАЖНО! Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65% от сумата на годишните данъчни основи.

 5.Данъчно облекчение за млади семейства

Облекчението е предназначено за млади семейства,които са закупили жилище чрез ипотечен кредит.Данъчното облекчение позволява да се приспаднат от сумите на годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечния кредит.

Приспадането означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък. За да се ползва облекчението, трябва да отговаряте на няколко условия:

 • договорът за ипотечен кредит да е сключен от Вас или от Вашият съпруг/съпруга, с който/която имате сключен граждански брак.
 • поне единият от двамата съпрузи да не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит.
 • ипотекираното жилище да е единствено жилище за семейството през данъчната година,
 • облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата. Към годишната данъчна декларация се прилага удостоверение от съответната банка за размера на направените през годината лихвени плащания по ипотечния кредит.
 • Лицето трябва да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година.

Данъчното облекчение може да се ползва само чрез подаване на годишна данъчна декларация.

6.Данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания

Данъчното облекчение за деца дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата с 200лв. за едно не навършило пълнолетие дете; с 400лв. – за две не навършили пълнолетие деца; или с 600лв. за три или повече не навършили пълнолетие деца.

За 2021г. важат нови данъчни облекчения за деца,за които можете да прочетете ТУК

Данъчното облекчение за деца с увреждания дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и стенен на увреждане.

И двете облекчения могат да се ползват чрез работодател, както и с подаване на годишна данъчна декларация.

 1. Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания

Данъчното облекчение за извършени през годината безкасови плащания може да се ползва, когато едновременно са налице следните условия:

 • през годината са придобити доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
 • сто на сто от тези парични доходи са получени по банков път;
 • извършените през годината безкасови плащания са в размер на 80 или над 80 на сто от размера на паричните доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.

Данъчното облекчение е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500лв.

Облекчението може да се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация.

Ако имате нужда от консултация и съдействие,за попълване на данъчната си декларация СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *