Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Необходими документи за категоризация на заведения за хранене и развлечения

Лицето, което ще извършва ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган /ОБЩИНА/ заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър

 1. декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
  3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
  4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма;
  5. формуляр по образец за определяне на категорията;
  6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
  7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
  8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
  9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.Заявленията с приложените към тях документи се подават до Кмета на Столична община.Когато са представени документи на чужд език, те трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.

Такси

За категоризиране на заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове) се събират такси според броя места за сядане, както следва:

· до 20 места за сядане – 150 лв.;
· от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
· от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
· от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
· над 300 места за сядане – 2000 лв.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща съответната такса.

Срокове

Разглеждане на постъпилото заявление от общинската експертна комисия по категоризация – 14 дни от постъпването му;

При констатиране на нередовности в представените документи – 14 дни за отстраняването им, с възможност за удължаване на срока след писмено обосновано искане от заявителя с не повече от 30 дни;

Категоризиране на заведенията за хранене и развлечения – 2 месеца от датата на заповедта за издаване на временно удостоверение.

1.   Компетентен орган

Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) определя категорията на:

1. самостоятелните  и прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения – категория “една звезда”, “две звезди” и “три звезди”;

2. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове – всички категории за съответния вид.

Валидност

Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 години с изключение на срока на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, съответстващ на срока на действие на разрешителното.

 Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия се издава заповед за определяне на категория на съответното заведение за хранене и развлечения и заинтересованото лице получава категорийна символика – удостоверение и табела. За получаване на категорийната символика лицето трябва да се яви на място при съответния компетентен орган.

 

Ние може да ви съдействаме с подготовна и подаване на необходимите документи в Столична община.

Цена 220лв/ без държавна такса,зависеща от броя на местата/

ЗАЯВИ услугата ТУК

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *