Как да ползвам данъчно облекчение за дете през 2022г?

данъчно облекчение за деца 2021Размер на еднократното данъчно облекчение за деца е в зависимост от броя им:

– за едно ненавършило пълнолетие дете е 6000 лв. (сума за получаване до 600 лв.),

– за две – 12000 (сума за получаване до 1200 лв.),

а за три и повече – 18000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.).

 

Важно: Преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение, лицата трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени задължения, следва да ги погасят, за да се възползват от данъчната отстъпка.

Родители, които през 2022 година са били по майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е не са плащали данък, за който да се ползва облекчението. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител.

Начини за ползване на данъчните облекчения за деца

Можете да ползвате данъчното облекчение по два начина:

 1. чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. За целта, родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца (по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ Образец 2005).Може да изтеглите актуалната декларация ТУК
 2. и за деца с увреждания (чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006).Може да изтеглите декларацията за деца с увреждания от ТУК
 1. с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се подават с годишната данъчна декларация.
 1. Ползване на облекченията при работодателите, които към 31 декември 2022 г. са работодатели по основно трудово правоотношение

За ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при работодателя по основното трудово правоотношение, работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2022 г. трябва да предостави:

 • декларация за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) и/или
 • декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006), както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето.
 • писмена декларация, че към момента на подаването ѝ пред работодателя няма подлежащи за принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

В срок до 31 януари 2022 г. работодателят по основното трудово правоотношение на работника/служителя изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с размера на данъчните облекчения, и определя годишния размер на данъка.

Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на това физическо лице или на други лица по трудови правоотношения.

 1. Ползване на облекченията с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Ако не желаете да ползвате данъчното облекчение пред работодателя,може поискате възстановяване на сумата от НАП.Това става с подаване на годишна данъчна декларация.Конкретният размер на данъчното облекчение за деца се определя в Част VІ, а на данъчното облекчение за деца с увреждания – в Част VІІ от Приложение № 10 (образец 2010) на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

При ползване на данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация, данъчно задълженото лице не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително към датата/ите на подаване на коригираща/и декларация/и.

Ако родителите нарушат изискването всяко едно от данъчните облекчения да се ползва само от единия от тях, като и двамата са ползвали данъчно облекчение за деца и/или деца с увреждания в пълен размер за 2022 г., всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

АКО желаете съдействие за подаване на данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ с която да ползвате данъчното си облекчение се свържете с нас ТУК

Цена 50лв

 

Условия за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания

Могат да ползват данъчни облекчения за деца с увреждания местни или чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, ако към 31 декември 2021 г. е: :

 • родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
 • настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – при учредено настойничество или попечителство, или
 • член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – при настаняване на детето при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето за срок не по-кратък от 6 месеца, или
 • приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, трябва:

към 31 декември 2021 г. да е местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП;

 • към 1 януари 2021 г. да не е навършило пълнолетие;
 • да не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

 

Данъчното облекчение може да се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, както и за годината, в която изтича срокът на валидност на решението. За това облекчение трябва да е налице валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, за което ще се ползва облекчение.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА

 

Пишете ни на email : office@diviaccounting.com

 

телефон: 02 4501888

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *