регистрация на фирма

Как и мога ли да ползвам болничен и майчинство като самоосигуряващо се лице?

1.На колко дни право на болнични имам в годината?

самоосигуряване и болнични
DiVi Accounting – счетоводна кантора

Съгласно чл. 13 от Наредбата за медицинската експертиза болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар или лекаря по дентална медицина до 14 календарни дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 календарни дни, с прекъсване в рамките на една календарна година.

След изтичането на отпуска от 14 дни без прекъсване или 40 дни с прекъсване в една календарна година, лекуващият лекар, при необходимост от продължаване на временната неработоспособност, насочва осигуреното лице към ЛКК за издаване на болничен лист.

2. Как да ползвам болничен като самоосигуряващо се лице и колко дни се заплащат от НОИ?

Право на обезщетение за временна неработоспособност имам и като самоосигуряващо се лице.

Важно е да съм избрал осигуряване на високия процент/ който включва и фонд ОЗМ/,когато подавам декларацията си за самоосигуряване, както и да съм бил осигурен за този фонд поне 6 месеца.

Болничният се подава в НОИ от мен като осигурител в срок до 10-то число на месеца,следващ месеца на издаването му.

Важно! При самоосигуряващите се лица НЯМА дни за сметка на работодалетя. Всички работни дни се заплащат от НОИ.

 

3.Бременност и майчинство при самоосигуряване

Като самоосигуряващо се лице също имам право на  парични обезщетения при бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.Към тази категория са:

  • самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват за общо заболяване и майчинство – лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
  • лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;
  • физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като еднолични търговци;
  • регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите.

4.На какви Условия трябва да отговарям за придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

  • към началото на отпуска лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство;
  • да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство. Дванадесетмесечният осигурителен стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск за бременност и раждане или при един и същ работодател;
  • да им е разрешен съответният вид отпуск.

 

 

Ако имате нужда от консултация и съдействия се свържете с нас ТУК

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *