Tobacco selling licence

лиценз /разрешително /за продажба на цигариВсички търговци по смисъла на Търговския закон, които възнамеряват да извършват търговия на дребно с тютюневи изделия е задължително да притежават  Разрешително от Агенция „Митници“ по местонахождение на търговския обект.

ИЗИСКВАНИЯ за търговският обект

1.Да не са разположени на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, както и на територията на лечебни заведения.

2.Да нямат щандове за самообслужване за продажба на тютюневи изделия

3.Да имат специално обособени помещения или части от тях за съхранения на тютюневи изделия

4.Търговските обекти трябва да имат поставен на видно място надпис „ Цигари“ и „Тютюневи изделия“

Необходими документи:

 1. Искане по образец съгласно приложение № 19а ППЗАДС
 2. Декларация, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори
 3. Декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 4. Свидетелство за съдимост за обстоятелствата, че лицата, които представляват лицето подало искане за разрешение за търговия с тютюневи изделия, не са осъждани за престъпление от общ характер, а ако лицата не са български граждани – декларация;
 5. Документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския обект;
 6. Копие от разрешението за въвеждане в експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган;
 7. Свидетелство за регистрация на фискално устройство ;
 8. Декларация за обстоятелствата, че лицето не е извършвало търговия и/или съхранение на тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца, освен ако административнонаказателното производство е завършило със сключването на споразумение;
 9. Копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците.

След подаване на заявлението, началникът на Агенция „Митници“ се произнася в срок от 14 дни.Ще бъде направена проверка на място в търговския обект,  дали са спазени всички изисквания. Разрешителното е безсрочно. Не се дължат държавни такси.

 

Ние можем да Ви съдействаме. Можете да получите оферта ТУК.

9 thoughts on “Tobacco selling licence

  • Anelia Hristova says:

   Писахме Ви имейл.Моля потвърдете,че сте го получили!

 1. Aneta says:

  Писах ви на пощата, ще очаквам обратна връзка.благодаря

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *