Възнаграждения и дивиденти на адвокати в Адвокатско дружество

Съгласно чл.52,ал.1 от Закона за адвокатурата, адвокати могат да обединят дейността си чрез договор за съдружие.

По своята правна форма адвокатското сдружение е дружество по смисъла на ЗЗД и на основание чл.2,ал.2 от ЗКПО се приравнява на юридическо лице и като такова е задължено по Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО.

От това следва,че съгласно чл.18 от ЗКПО обект на облагане ще бъде финансовият резултат /печалба или загуба/ за данъчният период.След определяне на финансовият резултат и преобразуването му за данъчни цели,печалбата която се формира може да бъде разпределена под формата на дивидент пропорционално между съдружниците.

Доходите от дивиденти се облагат с окончателен данък от платецът им.Данъчната ставка е 5%, като изискването за деклариране и внасяне е на платецът.

На основание чл.36,ал.1 от Закона за адвокатурата адвокатът има право на възнаграждение за своя труд.Изплатените такива от адвокатското дружество следва да се третират като доходи от трудови правоотношения по смисъла на §1,т.26,б.“и“ от ДР на ЗДДФЛ.

Чл. 36. (1) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение за своя труд.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката или адвоката от Европейския съюз и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При липса на договор, по искане на адвоката, адвоката от Европейския съюз или клиента адвокатският съвет определя възнаграждение съгласно наредбата на Висшия адвокатски съвет.
(4) Възнаграждението може да се уговори в абсолютна сума и/или процент върху определен интерес с оглед изхода на делото, с изключение на възнаграждението за защита по наказателни дела и по граждански дела с нематериален интерес.

Авансовото облагане на тези правоотношения е заложено в разпоредбите на чл.42 от ЗДДФЛ.

Източник:Закон за адвокатурата

Пример: адвокат –самоосигуряващо се лице с осигурителен доход 1000лв и доход от полагане на личен труд в АД-1000лв

Авансовият данък се определя от Адвокатското дружество като работодател месечно на базата на месечната данъчна основа.

Месечната данъчна основа се определя като облагаемият доход /възнаграждение 1000лв/ се намали със авансовите осигурителни вноски/ изчислени върху осигурителен доход от 1000лв/ .Важно уточнение е тези авансови вноски да бъдат внесени през Адвокатското дружество.

Ние можем да ви консултираме.Свържете се с нас ТУК

One thought on “Възнаграждения и дивиденти на адвокати в Адвокатско дружество

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *