Как се декларира авансов данък за доходи от наем

авансов данък

Ако платецът на наема е фирма или самоосигуряващо се лице авансовият данък се удържа и внася от платеца на дохода.

Ако платеца на наема не е фирма или физическо лице, то задължението за внасяне на данъка е на получателя на дохода.

Платецът на дохода от наем / фирма или самоосигуряващо се лице/ е длъжен да удържи данъка при изплащане на дохода.Срокът са неговото внасяне в бюджета е до края на месеца,следващ тримесечието в което  удържан.

Например: Вашата фирма има нает магазин от физическо лице.Всеки месец в който вие изплащате наема удържате 10% авансов данък върху размера на дохода след приспадане на нормативно признати разходи

Разходи не се приспадат, ако наемът е за имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица. В тези случаи облагането е с окончателен данък, изчислен на база брутната сума на начисления/изплатения наем.

Имайте в предвид ,че изплащането на този вид доход ви задължава да подавате декларация (образец 4001) (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и  чл. 201, ал. 1 от ЗКПО).С нея декларирате авансовите си вноски .

В случай, че получателя на дохода е физическо лице с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност  и е представил пред платеца на дохода копие на експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК, авансов данък се удържа след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа превиши 7 920 лева.

Ако платецът е предприятието или самоосигуряващото се лице, издава за изплатените доходи и удържания данък сметка за изплатени суми и служебна бележка, които се предоставят на лицето, придобило дохода от наем.

В случай ,че наемодателят е самоосигуряващо се лице, той не следва  да издава документ за получения доход от наем от предприятие или самоосигуряващо се лице

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *