Изберете страница

свободна професия

Ако работите на свободна практика  като физическо лице / свободна професия/ и искате законно да получавате приходи, без да е необходимо да регистрирате фирма трябва да знаете следните неща:

  • Трябва да имате регистрация в регистър Булстат.
  • Да се регистрирате като самоосигуряващо се лице

 

Кой може да се регистрира като свободна професия?

Допълнителни разпоредби на ЗДДФЛ

Източник:ЗДДФЛ

29.“Лица, упражняващи свободна професия“ са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

б) не са регистрирани като еднолични търговци;

в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

 

Документиране на продажби и осигуряване при свободна професия

1.Издавате фактури за получените приходи, като можете да получавате плащания в брой без да е необходим касов апарат

2.Имате по ЗДДФЛ 25 % нормативно признати разходи, които се приспадат от облагаемият доход.

3.Задължени сте да подавате декларация по чл.55 от ЗДДФЛ на всяко тримесечие

4.Задължени сте да се регистрирате по ЗДДС при достигане на оборот от 50 000лв, както и ако получавате приходи от чужбина , независимо от оборота от 50 000лв за задължителна регистрация

5.Задължително подавате годишна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и правите изравняване на годишна база на осигурителния доход.

 

ВАЖНО! РАЗХОДИТЕ ви са САМО нормативно признатите по закон /25%/ и осигуровките,които сте задължени да плащате за своя сметка като самоосигуряващо се лице.

Ние от DiVi Accounting можем да ви консултираме.Свържете се с нас

Какви са предимствата за вас, ако изберете ЕООД:

1.Можете сами да регулирате размера на  разходите си и не сте ограничени до размера на нормативно признатите по ЗДДФЛ

2.Не сте длъжни да правите годишно изравняване на осигурителния си доход като самоосигуряващо се лице

3.Начислените и изплатени възнаграждения на работещите при вас се признават за разход.

4.Доходът, който ще имате като реализирана печалба в края на годината ще може да разпределите като дивидент, който не Ви обвързва със задължение за довнасяне на осигуровки .Този доход е необлагаем по ЗДДФЛ.