Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина

Българските граждани, които живеят и работят в трети страни (извън рамките на ЕС), да могат да бъдат освободени от  здравноосигурителни вноски у нас за периода на пребиваване в чужбина. Това става както за бъдещи, така и за минали периоди.

За да бъдат освободени от здравноосигурителни вноски, тези граждани трябва да отговарят на няколко условия:

  • да са български граждани,
  • трябва да са длъжни да осигуряват себе си;
  • необходимо е да пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година.
  • Важно условие за освобождаване от плащане на вноски за здраве е подаване на заявление в офиса на НАП по постоянен адрес.

Заявление може да се подаде лично или чрез упълномощено лице. Документът може да бъде изпратен до НАП и по пощата, с обратна разписка.

Как се възстановяват здравноосигурителните права при завръщане в България?

За да се възстановят здравноосигурителни права при връщане в България, в НАП се подава друго Заявление -за завръщане  в страната.Също се представят документи, които доказват, че сте били в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. Например: копие от задграничен паспорт; удостоверение от областна дирекция на полицията; документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод от заклет преводач на български, както и други.

Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление, могат да се възстановят по два начина:

  • Единият е автоматично след изтичане на шест последователни месеца, през които те се осигуряват за здраве в България.
  • Ако българите, които са били зад граница искат веднага да възстановят своите здравноосигурителни права, то те трябва да платят еднократно сума равна на 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица към момента на внасяне на вноските. Ако се плащат през 2019 г. това са 12 вноски по 44,80 лв.
  • Преди да се преведат парите по сметка на НАП обаче, трябва да се подаде еднократно Декларация- образец 9, в която се посочва, че средствата са за възстановяване на права от завръщащите се с еднократна вноска;

Как стои въпросът за българите с двойно гражданство?

Българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно (повече от 183 дни през календарната година) на територията на страната, не подлежат на задължително здравно осигуряване в България.

Те могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски с декларация по образец Документът се подава в офис на НАП. Това може да стане лично, чрез пълномощник или по пощата с обратна разписка.

А за българите, които живеят в страна-членка на ЕС?

За периода след 1 януари 2007 г.

За да се удостовери,че българин е живял в страна-членка на ЕС пред НАП, се представя формуляр (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.). Може да бъде представен и друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка.В него трябва изрично да е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка.Необходимо е този документ  да бъде придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач. Въз основа на данните, посочени в представените документи, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити.Така ще бъде актуализиран здравноосигурителния му статус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *