Как да получа разрешително /ЛИЦЕНЗ/ за продажба на цигари

лиценз за цигари

Всички търговци , които искат да извършват търговия на дребно с цигари и тютюневи изделия е задължително да притежават  Разрешително от Агенция „Митници“ по местонахождение на търговския обект.

Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което:

 1.  търговец по смисъла на Търговския закон;
 2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 3. се представлява от лица, които не са осъждани за престъпление от общ характер и не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 4.  няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по не влезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
 5. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административно-наказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
 6. разполага със собствени или наети помещения за извършване на съответната дейност;
 7. не е извършвало търговия и/или съхранение на тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца, освен ако административно-наказателното производство е завършило със сключването на споразумение;

ИЗИСКВАНИЯ за търговския обект

Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват в:

 • търговски складове и обекти-специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия;
 • магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки;
 • магазини за продажба на вина и спиртни напитки;
 • станции за зареждане на моторни превозни средства;
 • павилиони;
 • ресторанти;
 • питейни заведения;
 • барове

Необходими документи:

 1. Искане по образец съгласно приложение № 19а ППЗАДС
 2. Декларация, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори
 3. Декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 4. Свидетелство за съдимост за обстоятелствата, че лицата, които представляват лицето подало искане за разрешение за търговия с тютюневи изделия, не са осъждани за престъпление от общ характер, а ако лицата не са български граждани – декларация;
 5. Документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския обект;
 6. Копие от разрешението за въвеждане в експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган;
 7. Свидетелство за регистрация на фискално устройство ;
 8. Декларация за обстоятелствата, че лицето не е извършвало търговия и/или съхранение на тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца, освен ако административно-наказателното производство е завършило със сключването на споразумение;
 9. Копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците.

След подаване на заявлението, началникът на Агенция „Митници“ се произнася в срок от 14 дни.Ще бъде направена проверка на място в търговския обект,  дали са спазени всички изисквания. Разрешителното е безсрочно. Не се дължат държавни такси.

Търговците на дребно, участващи в продажбата и разпространението на тютюневи изделия, трябва да се регистрират в системата за проследяване на тютюневи изделия (разработена съобразно Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета) с цел да получат идентификационни кодове за своите фирми и обекти.

За получаване на идентификационни кодове на фирми и обекти са задължително необходими:

       2.1 Издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия от Агенция “Митници”.
2.2 Валиден квалифициран електронен подпис*, издаден на юридическото лице;
2.3 Валиден e-mail адрес, на който ще Ви бъде изпратено потвърждение за регистрация в системата;
2.4 Телефон за връзка;
2.5 Акцизен номер (ако има такъв)


Ние можем да ви съдействаме за подготовка на всички необходими документи.


 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС


mailto:office@diviaccounting.com или ни се обадете на 024501888

9 thoughts on “Как да получа разрешително /ЛИЦЕНЗ/ за продажба на цигари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *