Как се декларира авансов данък за доходи от наем

авансов данък

Ако платецът на наема е фирма или самоосигуряващо се лице авансовият данък се удържа и внася от платеца на дохода.

Ако платеца на наема не е фирма или физическо лице, то задължението за внасяне на данъка е на получателя на дохода.

Платецът на дохода от наем / фирма или самоосигуряващо се лице/ е длъжен да удържи данъка при изплащане на дохода.Срокът са неговото внасяне в бюджета е до края на месеца,следващ тримесечието в което  удържан.

Например: Вашата фирма има нает магазин от физическо лице.Всеки месец в който вие изплащате наема удържате 10% авансов данък върху размера на дохода след приспадане на нормативно признати разходи

Разходи не се приспадат, ако наемът е за имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица. В тези случаи облагането е с окончателен данък, изчислен на база брутната сума на начисления/изплатения наем.

Имайте в предвид ,че изплащането на този вид доход ви задължава да подавате декларация (образец 4001) (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и  чл. 201, ал. 1 от ЗКПО).С нея декларирате авансовите си вноски .

В случай, че получателя на дохода е физическо лице с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност  и е представил пред платеца на дохода копие на експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК, авансов данък се удържа след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа превиши 7 920 лева.

Ако платецът е предприятието или самоосигуряващото се лице, издава за изплатените доходи и удържания данък сметка за изплатени суми и служебна бележка, които се предоставят на лицето, придобило дохода от наем.

В случай ,че наемодателят е самоосигуряващо се лице, той не следва  да издава документ за получения доход от наем от предприятие или самоосигуряващо се лице

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *